Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. V tom jsme jedineční.  Vytváříme tak prostor pro lidi, pro přírodu.

Poslání: „Posláním Čmeláka je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.“

Cíl: Cílem Čmeláka je vytvářet prostor, kde chceme žít, …pro lidi, pro přírodu.

Motto:…pro lidi, pro přírodu

Co děláme

Naší hlavní specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu.

Před Po

Nejznámější revitalizované lokality, o které Čmelák pečuje, jsou Nový prales a Mokřady Jablonné. Tuto praktickou ochranu přírodu spojujeme s ekologickou výchovou a zapojením co nejširší veřejnosti. Více informací o tom, co děláme.

Máme výsledky

Co jsme od roku 1994 dodnes dokázali?

 • Z party nadšenců jsme se vypracovali na profesionály – na největší severočeskou ekologickou organizaci.
 • Vrátili jsme do přírody přes 400 tisíc sazenic původních druhů stromů a keřů z našich lesních školek.
 • Pečujeme o 62 hektarů přírodních pozemků na 20 vlastních lokalitách (lesy, louky, mokřady).
 • Přispěli jsme k revitalizaci stovek hektarů krajiny na pozemcích dalších vlastníků.
 • Naše výukové ekoprogramy rozšířily obzory více než 23 000 žáků a studentů.
 • Více než 15 000 přátel přírody se zúčastnilo exkurzí po přírodních lokalitách a dobrovolnické práce v terénu.
 • Úspěšně jsme dokončili více než 100 různých projektů pro lidi a pro přírodu.

Naše principy

Naše organizace se řídí těmito kodexy:

Historie

 • 1994 – založení sdružení Staří ochránci jizerských hor
 • 1996 1. zaměstnanec
 • 1997  zakoupení chalupy na Mariánskohorských boudách      
 • 1999  slavnostní otevření lesní naučné stezky Harcov
 • 2002  koupili jsme první dva pozemky, přejmenovali jsme se na Společnost přátel přírody
 • 2003  vysazen první tis a první jilm v rámci projektu „Šance pro jilmy“             
 • 2004  zakládáme Nový prales – koupili jsme prvních 7 ha, zahájena 1. etapa veřejné sbírky uspořádali jsme první workcamp ve spolupráci s INEX-SDA
 • 2005  vykoupili jsme pozemky Mokřadů Jablonné ve veřejné dražbě, patronem Martin Wichterle   
 • 2007  vysadili jsme do přírody již 100 000 stromů      
 • 2008  přejmenovali jsme se na Čmelák – Společnost přátel přírody, zrealizovali jsme první česko-německý projekt
 • 2009  v rámci pozemkového spolku pečujeme již o 50 ha pozemků
 • 2010  vzděláváme v oblasti ekovýchovy i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami první metodické publikace pro pedagogy ZŠ a SŠ Nový prales má již 35 ha
 • 2011  přes 400 000 stromků z našich školek již zakořenilo v přírodě dobrovolníci z celého světa slavnostně otevřeli novou naučnou stezku v Novém pralese
 • 2012  herec Pavel Liška patronem Nového pralesa
 • 2013  ekovýchovný projekt Zelené profese obdržel ocenění UNESCO hlavní etapa fyzické revitalizace Mokřadů Jablonné, vyhloubeny tůně
 • 2014  v Mokřadech Jablonné opravena cesta, postaveny hatě, mola, lavičky a naučná cedule; nabízíme certifikáty Květina pro českou krajinu; revitalizace části potoka a přilehlého lesa v Jindřichovicích pod Smrkem
 • 2015  první Den otevřených dveří v Mokřadech Jablonné; darovací certifikáty Patron Mokřadů Jablonné

Stanovy

Aktuální znění našich STANOV

Právní forma: spolek
Datum založení: 29. dubna 1994
Registrace: spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1835
IČ: 46 74 73 62
DIČ: CZ46747362

Statutární a výkonný orgán: Rada spolku, jejímuž schválení podléhají strategická rozhodnutí. Rada rovněž řídí činnost spolku a stanovuje kompetence zaměstnanců. Mezi zasedáními rady vykonává její funkce předseda spolku.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 2887762389/0800

RADA SPOLKU

Mgr. Jan Korytář – předseda spolku
Ing. Karolína Hrbková – místopředsedkyně spolku
Mgr. Martina Burešová – člen rady spolku
Mgr. Daniela Fialová – člen rady spolku