• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let

 

Pečujeme celkem o 62 hektarů přírodních pozemků na 20 vlastních lokalitách (lesy, louky, mokřady, vodní plochy, vodní toky) v libereckém kraji. Mezi nejvýznamnější kromě Mokřadů Jablonné a Nového pralesa patří:

Orchidejová louka v Horním Maxově

Mapa, pečujeme od roku 2008Orchidejová louka v Horním Maxově

Dříve neudržovaná horská mokřadní louka s výskytem vzácných orchidejí, ale i mnoha dalších zajímavých druhů rostlin. V uplynulých letech jsme vyřezali část náletových dřevin, které vytlačovaly vzácné orchideje.  Na louce hospodaříme tradičním způsobem, tzn. pravidelně ji každý rok 1 – 2x ručně kosíme, abychom podpořili výskyt vzácných a ohrožených rostlin. Získáním pozemku jsme zabránili reálně hrozící nebezpečí, že by mohl být pozemek zastavěn

Tip pro veřejnost: Přijďte se podívat na pravé české orchideje v rámci každoroční exkurze na přelomu května a června. Více informací o exkurzi na Orchidejovou louku 

Mokřady Jindřichovice pod Smrkem

Mapa, pečujme od roku 2014

V roce 2014 Čmelák revitalizoval část potoka a přilehlého lesa v obci Jindřichovice pod Smrkem v severních Čechách. Voda z technického koryta, jímž dříve jen rychle prosvištěla, byla odkloněna pomocí nového revitalizačního koryta zpět do lesa, kudy potok kdysi tekl. Rygoly, které les odvodňovaly, byly částečné zahrazeny přírodními materiály tak, aby les sloužil při zvýšených stavech vody jako houba a vodu zde podržel, a tak zpomalil její příchod do vesnice. Takto nově vzniklé tůňky budou sloužit jako stanoviště pro rozmnožování obojživelníku a dalších na vodu vázaných živočichů. Revitalizace bude sloužit jako kvalitní modelový příklad.

Temná ulice v Liberci

Mapa, pečujeme od roku 2008

Čmelák převzal Temnou ulici ve stavu, kdy zde byla zarostlá nenavštěvovaná džungle plná skládek. Lokalitu se nám podařilo s pomocí dobrovolníků vyčistit od odpadků, z louky bylo odvezeno celkem 14 tun biologického a komunálního odpadu, který musel být vybagrován a naložen do kontejneru. Louka byla silně zarostlá náletovými dřevinami, které jsme odstranili. V červnu roku 2010 jsme získali pozemek do pronájmu od města Liberce za symbolickou 1 Kč. Travnatý porost každoročně za pomoci dobrovolníků ručně kosíme, aby nedošlo k jejímu opětovnému zarůstání. Na lokalitu jsme instalovali naučnou ceduli a dobrovolníci vyrobili přírodní kompostér. Díky péči Čmeláka se stala tato lokalita příjemným místem k procházkám místních obyvatel.

Potok u Lázní Libverda

Mapa, pečujeme od roku 2005

Horní tok potoka (1 km) v přírodním korytě, s velmi vzácným společenstvem pramenišť v horním toku. Potok meandruje po loukách na úbočí nejvyšší hory Jizerských hor do lázeňského městečka Lázně Libverda. Na jeho březích roste jen několik bříz a smrků.

Cílová stav: přírodní tok potoka doprovázený odpovídajícími dřevinami s několika tůňkami a menšími mokřady, aby se potok stal koridorem plným života hmyzu, obojživelníků i ptáků a domovem pro vzácné rostliny. 

Rybníček Chrastava 

Mapa, pečujeme od roku 2010

Zanedbaný zazeměný rybníček v údolí potoka Od Kameniště. Údolí potoka tvoří dobře vyvinutý olšový luh, potok teče přirozeným přírodním korytem. Rybníček je po povodních částečně průtočný, zanesený naplaveninami (bahnem a pískem) a má částečně poškozenou avšak funkční hráz. Rybníček využívá k rozmnožování řada druhů obojživelníků. Celé údolí potoka je lokálním biokoridorem. Celé údolí včetně našeho pozemku je přírodním prostorem v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Cílový stav: alespoň částečná obnova rybníčku – oprava hráze a protrženého vtoku, vyhloubení tůní v naplaveninách, introdukce vzácných a ohrožených druhů mokřadních a vodních druhů rostlin. Dlouhodobým cílovým stavem bude přírodní prostor s mozaikou vodních a mokřadních stanovišť (mokřady, tůně, malá vodní plocha) jako místo výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Mokřady Dolní Vítkov 

Mapa, pečujeme od roku 2009

Jedná se o tůně, mokřady, podmáčené a mokré louky u přírodního toku potoka. V roce 2012 byl proveden botanický a zoologický průzkum lokality. V létě 2012 došlo k posečení louky. V tomto roce byla také vytvořena studie technického řešení tůní, ve které bylo navrženo 7 tůní různých hloubek s nepravidelným, přibližně elipsovitý tvarem.

Cílový stav: Údržba přírodního charakteru lokality, podpora výskytu vzácné mokřadní fauny a flóry. Lokalita má velký potenciál z hlediska výskytu vodních bezobratlých a obojživelníků (ropucha, čolek, skokan).

Lesní školka Starý Harcov

Mapa

V lesních školce, pěstujeme sazenice nejen původních druhů dřevin, ale také ty ohrožené a vzácné. Našli byste mezi nimi například jilm, lýkovec, tis a další. Rostlinám se snažíme poskytnout maximální péči, ochuzenou pouze o chemické postřiky a hnojiva. Snažíme se, aby zde vyrůstali odolní jedinci se silnými předpoklady uchytit se ve světě.

Nevěřili byste, kolik práce je potřeba, aby vyrostl strom! Vždyť v přírodě se jich z několika tisíc semínek, ujme jen pár jedinců. A zatím co květina během pár měsíců vyroste pěkně vysoko, tak stromku to trvá spoustu let.

Pozemkový spolek

Většinu lokalit, o které pečujeme, sdružujeme v Pozemkovém Spolku.

Co jsou pozemkové spolky?

Pozemkové spolky jsou jednou z aktivních forem ochrany přírody, kterou využívají nevládní neziskové organizace. Fungují na principu získávání věcných práv k pozemkům. Většina zájmových pozemků stojí mimo zájem státní ochrany přírody a činnost pozemkových spolků ji tak doplňuje. Důležitým znakem péče pozemkových spolků je dlouhodobost a regionálnost. Hlavním smyslem činnosti pozemkového spolku je ochrana přírody – ochrana ne před veřejností, ale pro veřejnost a pro budoucí generace. Činí tak pružněji a levněji než organizace státní, protože dokáží získat podporu ze všech sfér společnosti - od úřadů, podnikatelů i občanů. Pozemkový spolek v českém právním pojetí není samostatnou právnickou osobou, ale formou činnosti, kterou vykonává subjekt neziskového charakteru.

Pozemkový spolek Čmelák 

Pozemkový spolek Čmelák je největším pozemkovým spolkem v Libereckém kraji a z hlediska vlastnictví pozemků i v celé České republice. Vznikl v roce 2002, kdy mu byly darovány první dva lesní pozemky. V současné době má ve vlastnictví již 62 hektarů pozemků – lesů, suchých i mokřadních luk, potoků, rybníčků a tůní.

více informací na www.pozemkovespolky.cmelak.cz 

 

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.