• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Naše sdružení se dlouhodobě věnuje přeměně nepůvodních lesních porostů – smrkových a borových monokultur v regionu na lesy s přírodě blízkou dřevinnou skladbou. V roce 2017 jsme začali realizovat tříletý projekt s Nadací Yves Rocher a společností Yves Rocher Česká republika, který navazuje na tyto naše více než dvacetileté aktivity – projekt Sázejme pro planetu. Stali jsme se tak součástí dlouholetého projektu, v rámci kterého Nadace Yves Rocher po celém světě vysadila již 50 miliónů stromů.

Jednou z oblastí s převládajícími smrkovými a borovými monokulturami v našem kraji je podhorský pás lesů pod Lužickými horami a Ještědským hřebenem – Ralská pahorkatina. Poloha v dobře dostupné poměrně rovné pahorkatině blízko toku Jizery a středověkému osídlení u Staré Boleslavi, síť hradů i klášterů, to vše zdejší původní lesy vystavilo vyššímu civilizačnímu tlaku a předurčilo k využití a pozdějšímu nahrazení smrkovými a borovými monokulturami. Přirozené nebo polopřirozené lesy se zachovaly pouze na nedostupných místech strmých svahů údolí či kopců v dnešních maloplošných chráněných územích. V oblasti převládá 2. a 3. lesní vegetační stupeň, což přeloženo do přirozené dřevinné skladby znamená v původních lesích převahu dubu a buku s příměsí habru, lípy, jedle a borovice.

Území, na kterém bude realizován projekt, nespadá do žádné chráněné krajinné oblasti, je však jimi obklopeno (CHKO Lužické hory ze severu, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj z jihu, CHKO České středohoří ze západu). V těchto chráněných územích jsou výsadby a péče o les pod zvýšeným dohledem státní správy a jsou do nich směřovány i zvýšené finanční prostředky z národních programů. Území Ralské pahorkatiny je v tomto smyslu v jejich stínu, přitom je ale hustěji obydlené. Právě proto se domníváme, že právě sem je dobré směřovat zdroje a snahy na obnovu lesa. Sazenice budou vysazeny do lesních majetků obcí a měst: í  Města Česká Lípa Jablonné v Podještědí, Mimoň, Doksy, Obce Pertoltice pod Ralskem, Chotovice u Nového Boru, Bohatice, Provodín, Stvolínky, Staré Splavy, Obora, Okna a Žďár.

Cílem projektu je ovlivnit způsob hospodaření směrem k přírodě bližšímu, s ohledem na posílení biodiverzity a ekologické stability stávajících porostů a naplnění potenciálu mimoprodukčních funkcí lesa. V letech 2017 – 2020 tak do tohoto regionu společně s lesníky a dobrovolníky vysadíme 100.000 sazenic listnáčů a jedle. Důraz při zalesňování bude kladen nejen na rozměr ekologický, ale i sociální – k lesopěstebním pracím budou využiti přednostně místní živnostníci a do části výsadeb budou zapojeni i dobrovolníci, aby měl projekt i ekovýchovný rozměr.

 

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.