Předmětem projektu je obnova krajinných struktur v extravilánu obcí Jítrava a Dolní Vítkov v Libereckém kraji. Záměrem obnovy je především výsadba a dodávka sadebního materiálu sazenic původních druhů stromů a keřů a ovocných stromů, jejich ochrana proti okusu a následná údržba.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je obnova původních malých krajinných struktur v co možná v největší míře za použití výsadeb původních druhů stromů a keřů Libereckého kraje. V rámci projektu je garantována i následná péče o tyto výsadby a to na smluvním základě s vlastníky dotčených pozemků.

Tento projekt nemá význam pouze z hlediska krajinářského. Již samotné obnovení remízků a stromořadí dosazením původních druhů stromů a keřů na sebe přirozeně nabaluje i následné zvýšení biodiverzity různých živočišných druhů, zejména ptactva, co se týče jeho potravních příležitostí, možností úkrytu i zahnízdění. I z tohoto důvodu byly často voleny dřeviny s úživným charakterem – různé bobuloviny apod. V neposlední řadě dojde i ke zvýšení biodiverzity hmyzu a ke zvýšení potravní nabídky pro včely.

 

Opatření „Obnova krajinných struktur v extravilánu obcí Jítrava a Dolní Vítkov“ je financováno z vlastních zdrojů zadavatele a ze zdrojů EU, a to konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny.