Náš spolek se v podstatě od svého založení věnuje přeměně nepůvodních smrkových a borových monokultur na lesy, které jsou přírodě blízké. Tato snaha je nejlépe viditelná na projektu Nový prales na Ještědském hřebeni. Monokulturní lesy však u nás nejsou výjimkou a tak je nutné přeměňovat i lesy mimo Nový prales.

Toho můžeme dosáhnout díky projektu Sázejme pro planetu, na kterém spolupracujeme s Yves Rocher Česká republika. Tento projekt pochází z dílny Nadace Yves Rocher a obohatil světové lesy o více než 70 milionů stromů  (online počitadlo vysazených stromů najdete dole na stránkách Yves Rocher) a svým zaměřením navazuje na naší více než 20letou činnost.

Oblasti s výrazným výskytem těchto smrkových a borových monokultur můžete nalézt například právě v Lužických horách a okolí nebo na Ještědském hřebeni. Poloha v dobře dostupné poměrně rovné pahorkatině blízko toku Jizery a středověkému osídlení u Staré Boleslavi, síť hradů i klášterů, to vše zdejší původní lesy vystavilo vyššímu civilizačnímu tlaku a předurčilo k využití a pozdějšímu nahrazení smrkovými a borovými monokulturami. Přirozené nebo polopřirozené lesy se zachovaly pouze na nedostupných místech strmých svahů údolí či kopců v dnešních maloplošných chráněných územích,“ popisuje historii místních lesů Jiří Antl, odborný pracovník ve Čmeláku.

 


Na rozdíl od mnoha podobných projektů, projekt Sázejme pro planetu se nesoustředí na zdejší chráněné krajinné oblasti (CHKO Lužické hory ze severu, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj z jihu, CHKO České středohoří), nýbrž na lesy v jejich okolí.

Cílem tohoto projektu, během nějž bude vysázeno 100 000 listnatých stromků a jedlí, je snaha ukázat lidem přírodě blízké hospodaření s lesy. Toho dosáhneme sociálním, případně ekovýchovným, rozměrem projektu, kdy budeme stromky sázet spolu s místními drobnými lesníky a dobrovolníky.

 

Jiří Antl nejen o Novém pralese

Z hlediska ochrany přírody jsme ani v roce 2017 nezaháleli:

Lesy na okolo Doks a na Českolipsku jsme na jaře obohatili o 3432 sazenic ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav, na podzim do stejných míst směřovalo dalších 16350 díky našemu dlouhodobému projektu s firmou a nadací Yves Rocher. Sázely se duby, buky, třešně ptačí, jedle a javory. Ve spolupráci s oběma firmami v této oblasti budeme pokračovat i v dalších letech. 

Do Nového pralesa zamířilo letos díky dobrovolníkům 2000 sazenic (buky, jedle, lípy) a stovky dalších jich v něm a v nedalekých Městských lesích Liberec roste díky podzimním Dnům s lesníkem a Dnu Stromů. Kromě toho jsme v Novém pralese samozřejmě ožínali buřeň, opravovali oplocenky a ochraňovali sazenice repelentem tam, kde bylo třeba. Důležitou změnou pro Nový prales je naše nová terénní základna přímo v jeho centru -  v Padouchově. Tu si lze podobně jako Mariánskohorské boudy rezervovat pro sebe (viz web Chalupy Padouchov).

V letošním roce jsme také díky projektu „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci“ od Ministerstva životního prostředí oživili jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme. Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů, …) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost. Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale také ji aktivně zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků. Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat.

V rámci pozemkového spolku se nám v roce 2017 podařilo opět rozšířit námi vlastněné a přeměňované pozemky. K mokřadním pozemkům u Jablonného v Podještědí jsme přikoupili 220 metrů náhonu, který po zlikvidování staré černé skládky bude ideálním zimovištěm pro obojživelníky. V celém kraji tak teď vlastníme a obhospodařujeme už bezmála 64 hektarů přírodních pozemků.

Věnovali jsme se i ohroženým dřevinám v kraji. Provedli jsme zmapování 7 lokalit s výskytem tisu v Jizerských horách, přičemž se nám podařilo nalézt 77 dospělých jedinců a 104 sazenic z výsadeb z předchozích let. V našich lesních školkách čeká na výsadbu do lesů i do krajiny 2500 sazenic, v roce 2018 se jim ve spolupráci s AOPK v Liberci budeme zvýšeně věnovat, aby se tam dostaly co nejdříve.

Dáša Najmanová o Mokřadech Jablonné a nových lokalitách

Na samém závěru roku 2016 jsme rozšířili lokalitu mokřadu a lužního lesa  o další 2 ha v roce 2017 jsme pak přikoupili další přilehlý pozemek. Je jím starý náhon, který v minulosti sloužil jako černá skládka.  Pomocí bagru a dobrovolníků byl proveden částečný úklid této staré černé skládky.  Následně zde bylo vytvořeno zahloubené zimoviště pro obojživelníky a plazy. Využilo se k tomu místo s původním pískovcovým opevněním z něhož vedl podzemní kamenný kanál až do lužního lesa. Toto propojení bude sloužit jako jeden z možných přístupů do zimoviště.

V roce 2017 pokračovala na lokalitě mokřadů Jablonné pravidelná údržba tzn. celá lokalita se mozaikovitě kosila. Pravidelným kosením se snažíme dát prostor k prosazením méně dominantním druhům rostlin a tak postupně dosáhnout větší botanické rozmanitosti. Lokalitu kosíme mozaikovitě, tak aby vždy zůstala část kvetoucího palouku neposekána a  sloužila motýlům, čmelákům, včelám a dalšímu hmyzu.

Oproti předešlému roku již nebyla potřeba vytrhávat orobinec, protože pravidelným vytrháváním v předešlých letech se povedl do značné míry potlačit.

Do luk byly na jaře navráceny čmelíny. Mokřadní ještěrkovník byl doplněn o další skalničky.

V těsné blízkosti kačírkové plážičky byl umístěn nízký a však s průměrem nad 1m velký lipový špalek, který zde tvoří přírodní lavičku. 

Pokračovalo se v pravidelném monitoringu výzkumných botanických čtverců – pro plánování optimálního managementu a v získávaní potřebných povolení k realizaci revitalizaci Heřmanického potoka, který protéká lokalitou.

Také jsme zakoupili starý zchátralý dům na hrázi Mlýnského rybníka, jež máme v úmyslu do budoucna proměnit v mokřadní dům, který by měl mít široké využití.  Plánujeme vznik stálé expozice o důležitosti mokřadů a lužního lesa. Ubytování jak pro dobrovolníky, tak pro školní kolektivy, které se účastní našich environmentálních programů. Namísto brownfieldu, které jen hyzdí příjezd na lokalitu Mokřady Jablonné by došlo k opravě historické budovy a vdechnutí ji nového smysluplného života. 

Jedněmi z dalších lokalit, které plánujeme revitalizovat je lokalita Pivovarských rybníků v Liberci a mokřadní lokalita pod koupalištěm v Novém Boru s pracovním názvem Novoborská Amazonie.

U obou lokalit jsme ve fázi jednání s vlastníky pozemků, obstarávání podkladů pro budoucí revitalizace (biologické průzkumy, studie proveditelnosti, získávání finančních prostředků atd.).

Michal Řepík: "Ekovýchova v roce 2017 kvetla!"

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2017. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách – v Novém pralese s programem „Jak udělat z lesa prales?“, v Jablonném v Podještědí („Mokřad místem zkoumání“) a na lesní naučné stezce Harcov („Jizerskohorští velvyslanci“). Kromě toho jsme otevřeli i novou výukovou lokalitu v Novém Boru, v lužním lese u říčky Šporky („Džungle“). Novinkou byl i program „Příroda plná stop a znamení“ se kterým jsme na podzim navštívili především liberecké školky.

Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků vysázeli 1520 bukových sazenic v Horním Hanychově. Nezapomněli jsme ani na práci s přírodními materiály a realizovali programy s ovčí vlnou a včelím voskem.

Novinkou sezóny byly i dva příměstské tábory v Liberci zakončené zahradní slavností pro děti a rodiče.

Pedagogy jsme vzali do terénu na dva semináře – Aktivně v přírodě! a Ekovýchova v příměstské krajině, tradiční zimní rukodělný seminář na Čmeláku představil práci s pedigem.

Začali jsme chystat česko-německé programy v rámci přeshraničního projektu Zelené perly kolem Nisy.

Našich programů se v roce 2017 zúčastnilo 1645 dětí, žáků a studentů, příměstských táborů 43 účastníků a pedagogů přišlo na naše semináře 34.

Jana Pichová: "Při ohlédnutí za Čmeláčím rokem 2017 se vyplavuje vděčnost a spousta radostných vzpomínek..."

Jsme hrdí na dobrovolnické dny pro firmy, které se podařilo zrealizovat, ať už s pravidelnými nebo novými partnery. Celkem se jich zúčastnilo 244 firemních dobrovolníků, za což patří naše díky firmám LMC, DBS, ČMZRB, S.C.Johnson, ALBI, Vodafone, JCi, Hanibal a HSBC.

Další spousta dobrovolníků se zúčastnila dobrovolnických dnů pro školy, studentských praxí a akcí s potřebnými skupinami. Podařilo se zrealizovat dva letní workcampy (14denní pobyty pro zahraniční dobrovolníky) pro teenagery, kteří tak měli příležitost poznat místní přírodu, komunitu a odnést si spoustu mezinárodních přátelství. Na těchto akcích jsme spolupracovali s organizacemi INEX-SDA a Hestia. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo 224 dobrovolníků z 15 zemí světa. Nejvzdálenější dobrovolník na musel cestě k nám do Liberce překonat téměř 10 000 km!

Naše lokality si příznivci mohli prohlédnout v rámci několika exkurzí, odborných i zážitkových, v Novém pralese, Mokřadech Jablonné nebo na Orchidejové louce v Horním Maxově. Účastníci se mohli při ozvláštněných exkurzích setkat s ornitologem, botaničkou nebo odborníkem na netopýry. Díky poslednímu jmenovanému si děti na noční exkurzi v Novém Pralese pohladily živého netopýra odchyceného v lomu Velká Basa. Na exkurze dorazilo celkem 154 zájemců.

Největší loňskou akcí pořádanou pro veřejnost byl květnový Den otevřených dveří spojený s oslavou narozenin v Jablonném v Podještědí, kde se mohli návštěvníci zapojit do soutěžního mokřadního kvízu, exkurze a potkat zajímavé bytosti. Napočítali jsme okolo 300 návštěvníků a slyšeli mnoho krásných ohlasů. V rámci Léta v Jablonném jsme pro rodiny s dětmi přichystali čtyři termíny bádání v tůních a pro odvážnější dvě napínavá putování mokřady pod rouškou tmy. Obrovský ohlas zejména mezi turisty měly také podzimní sázení stromků na Ještědském hřebeni, které vyvrcholily Dnem stromů v Horním Hanychově. Na akce pro veřejnost dorazilo celkem 665 návštěvníků.

Tím ale výčet loňských aktivit nekončí. Svoji jurtu zasvěcenou Čmeláku jsme měli na Festivalu jurt v Brništi. Jurta plná informací o Čmelákovi, zařízená v meditačním duchu mezi sazenicemi našich stromků, informační stolek a zejména křesání ohně pomocí práchna byly zvídavými návštěvníky festivalu po celý den hojně okupovány. Div jsme v tom srpnovém horku nepodpálili jurtu. Zkušenosti z pořádání workcampů pro teenagery jsme měli příležitost prezentovat na setkání organizátorů workcampů pod záštitou organizace INEX-SDA. Zájemci o dobrovolnictví v libereckém regionu se s námi zase mohli setkat na Semináři dobrovolnictví v knihkupectví Fryč, který pořádala organizace Nová Akropolis. Tam se nám podařilo navázat přátelství s neziskovou organizací Dobromysl. Objevujeme se také pravidelně na dobročinných bazarech Nazdar Bazar, ať už se konaly na Tatrách, v baru Azyl nebo v Kultivaru. Díky za spolupráci na našich akcích patří také Dětskému Domovu z Jablonného v Podještědí a Parlamentu mladých.

A co že se nám vlastně s těmi letošními 1272 dobrovolníky podařilo udělat? Především ohromný kus práce pro přírodu. Sázení původních dřevin, spravování oplocenek, pletí oplocenek, odstraňování starých ochran stromků, kopání tůní, úklid a spravování chalupy, kopání odvodňovací strouhy, stavba ohniště a laviček, stavba zimoviště pro obojživelníky, pletí pláže a kosatců, pletí růžových záhonků, tvorba paletového pódia, sběr odpadků, úklid křovin, trhání křídlatky a sečení a sečení a sečení.

Na začátku našeho projektu INTERREG „Zelené perly kolem Nisy“ č. 100283934, který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, bychom Vás rádi pozvali na bezplatné slavnostní zahájení ve středu 28. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 do Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu (www.ibz-marienthal.de/cs/).

Připravili jsme pro Vás následující program:

do 12.00 příjezd, káva na uvítanou
12.00 Uvítání, představení projektu „Zelené perly kolem Nisy“ a idejí ke spolupráci Georg Salditt, IBZ St. Marienthal
12.15 Protipovodňové koncepce, integrovaná strategie pro Sasko Herr Fritze, Betriebsleiter Spree/Neiße Landestalsperrenverwaltung Sachsen
12.45 Zarůstání mokřadů dřevinami - jak mu čelit? Příklad nivy Horní Lužnice RNDr. David Pithart CSc., Beleco z.s.
13.30 Oběd
14.15 Jablonné v Podještědí: Ze skládky oáza života - proces krajinných úprav se zapojením veřejnosti, tvorba společného veřejného prostoru pro lidi a přírodu Ing. Dagmar Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.
14.30 Útočiště pro žáby a obojživelníky – iniciativa Spolku péče o krajinu a města Olbersdorfu Andy Paul, Landschaftspflegeverband
14.50 „Prameny spojují“ Výzkum pramenů a pramenných oblastí na obou stranách hranice Dr. Matthias Kändler IHI Zittau /TU Dresden a Technická univerzita v Liberci
15.15 Káva
15.30 Ekonomické hodnocení funkce mokřadů, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí nad Labem
16.00 Revitalizace malých vodních nádrží Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16.30 Návrat bobrů Alexander Wünsche, Landratsamt Görlitz
17.00 Shrnutí, možnosti spolupráce a další kroky Georg Salditt, IBZ St. Marienthal

Změny vyhrazeny!

Tato konference je určena především projektantům v oblasti mokřadní infrastruktury, praktickým terénním pracovníkům, pedagogům a lektorům v oblasti environmentálního vzdělávání. Konference je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a účast je tedy bezplatná.

Prosíme o vaše přihlášky na níže uvedený kontakt nejpozději do 19. 2. 2018, abychom mohli akci správně naplánovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na koordinátora projektu: Michal Řepík, tel.: 777 749 344, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Malebné severočeské městečko Jablonné v Podještědí hostí unikátní lokalitu pro vzdělání i rekreaci. Příměstský mokřadní areál s tůněmi, vlhkými loukami, lužním lesem a návštěvnickou infrastrukturou se zde vyvíjí od roku 2005. Nyní ale získává nový rozměr - stane se modelovou lokalitou pro výuku o ekosystémových službách krajiny v mezinárodním projektu Zelené perly kolem Nisy. Čeští a němečtí školáci ho jako živou učebnici budou využívat až do roku 2020 díky podpoře z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Českým partnerem a současně vlastníkem a tvůrcem areálu je Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Německým partnerem je pak Mezinárodní centrum setkávání v St. Marienthalu.

Ekosystémové služby a zvláště jejich finanční oceňování jsou mezi širší veřejností málo známý koncept. Přesto mají zásadní vliv na život každého z nás a jejich absence by znamenala katastrofu.

„My lidé jsme existenčně závislí na činnosti a přínosu ekosystémů. Klimatizační efekt, zadržování vody, produkce kyslíku nebo potravin, to jsou všechno příklady ekosystémových služeb, bez kterých lidská civilizace nemůže existovat. Na druhou stranu při praktickém rozhodování lidí o podobě území se často soustředíme jen na snáze měřitelný ekonomický rozvoj a zapomínáme, že i ekosystémové služby krajiny mají svou nezpochybnitelnou hodnotu,“ vysvětluje problematiku Ing. Dagmar Najmanová, odborný pracovník pro ochranu přírody ve Čmeláku.

Čmelák se ekovýchovným vzdělávacím programům věnuje dlouhodobě a systematicky. Praktická terénní výuka na modelových lokalitách je jeho vlajkovou lodí a programy jednoznačně směřují k nastartování pozitivních změn v krajině kolem nás. V tomto duchu se chystá vést i programy o významu ekosystémových služeb.

„Na několikahodinovém programu určitě nestihneme ukázat všechny ekosystémové služby krajiny, vybereme jen několik z nich typických pro mokřad. Na těch postavíme program, tak jak jsme zvyklí. Použijeme přístup konstruktivistické pedagogiky, kde žák nedostává poznání na talíři, ale vytváří si ho postupně sám z jednotlivých prožitků, informací, výzkumů a pozorování. Všechno děláme prakticky, na vlastní kůži, aktivně. Bez přímého kontaktu účastníků našich programů s přírodou bychom nemohli čekat, že se jejich myšlení posune směrem k citlivosti k ní a její ochraně,“ popisuje programy Mgr. Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka. Jako velkou výhodu mezinárodního projektu pak vidí možnost vzájemných náslechů a připomínkování vzniklých programů oběma projektovými partnery.

Mezinárodní spolupráce však nebude probíhat jen na úrovni žákovských kolektivů. Součástí projektu jsou i setkání dospělých na konferencích a odborných exkurzích.

„Na 28. 2. jsme k začátku projektu přichystali konferenci Mokřady v příhraničí v německém St. Marienthalu. Čeští i němečtí lektoři představí mokřady z různých pohledů, nebude chybět ani přednáška o ekosystémových službách,“ zve na veřejný úvod projektu Mgr. Daniela Fialová, ředitelka Čmeláka. Účast na konferenci je zdarma. Vítáni jsou jak účastníci z řad praktické ochrany přírody a státní správy či samosprávy, tak i pedagogové škol a lektoři center ekologické výchovy. Odborné exkurze na přírodovědně zajímavé lokality budou následovat v průběhu projektu a včas se objeví na webových stránkách organizace.

Jak se do projektu zapojit

Pokud máte zájem zapojit se svou školou do česko-německého projektu nebo vyslat pracovníka na odbornou konferenci či exkurzi kontaktujte koordinátora projektu Michala Řepíka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 749 344.        

Mokřady Jablonné – Místo, kde to žije

Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem neziskové organizace Čmelák – Společnost přátel přírody z. s. Od roku 2005 tato největší severočeská nezisková ekologická organizace revitalizuje Mokřady Jablonné v duchu svého motta „pro lidi, pro přírodu“. Ze zanedbané plochy s černými skládkami na okraji historického centra města Čmelák vytvořil malebné místo. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové, zároveň jsou mokřady vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku. Dnes v mokřadech najdete soustavy tůní, dřevěné chodníčky, lavičky, naučné cedule pro návštěvníky, ale také ještěrkovník, hadník, sovník nebo netopýří budky pro zvířecí obyvatele mokřadu. Mokřady Jablonné tak slouží přírodě i lidem.  Na lokalitě probíhají vzdělávací programy pro školy, exkurze pro veřejnost i dobrovolnické akce na pomoc přírodě. Více na www.mokradyjablonne.cz.


Dne 14. února 2017 se v sídle Čmeláka na adrese Švermova 32, Liberec - Františkov koná workshop nejen pro pedagogy, jehož cílem je účastníkům nabídnout jednoduché nápady při méně tradiční tvorbě z papíru, které je možné poté uplatnit ve vlastní výuce. Všichni účastníci si odnesou vlastnoručně vyrobená květinová díla.

Tento seminář je určen především pro pedagogy pracovního vyučování a rukodělných činností všech typů základních škol. V případě zájmu však rádi uvítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Workshop bude lektorovat Květa Merklová, pracovnice sociálně terapeutických dílen Domova Maxov.

Účastnický poplatek je 150,- Kč a zahrnuje lektorné, materiál a drobné občerstvení.

Leták k dispozici zde.