Jiří Antl nejen o Novém pralese

Z hlediska ochrany přírody jsme ani v roce 2017 nezaháleli:

Lesy na okolo Doks a na Českolipsku jsme na jaře obohatili o 3432 sazenic ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav, na podzim do stejných míst směřovalo dalších 16350 díky našemu dlouhodobému projektu s firmou a nadací Yves Rocher. Sázely se duby, buky, třešně ptačí, jedle a javory. Ve spolupráci s oběma firmami v této oblasti budeme pokračovat i v dalších letech. 

Do Nového pralesa zamířilo letos díky dobrovolníkům 2000 sazenic (buky, jedle, lípy) a stovky dalších jich v něm a v nedalekých Městských lesích Liberec roste díky podzimním Dnům s lesníkem a Dnu Stromů. Kromě toho jsme v Novém pralese samozřejmě ožínali buřeň, opravovali oplocenky a ochraňovali sazenice repelentem tam, kde bylo třeba. Důležitou změnou pro Nový prales je naše nová terénní základna přímo v jeho centru -  v Padouchově. Tu si lze podobně jako Mariánskohorské boudy rezervovat pro sebe (viz web Chalupy Padouchov).

V letošním roce jsme také díky projektu „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci“ od Ministerstva životního prostředí oživili jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme. Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů, …) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost. Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale také ji aktivně zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků. Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat.

V rámci pozemkového spolku se nám v roce 2017 podařilo opět rozšířit námi vlastněné a přeměňované pozemky. K mokřadním pozemkům u Jablonného v Podještědí jsme přikoupili 220 metrů náhonu, který po zlikvidování staré černé skládky bude ideálním zimovištěm pro obojživelníky. V celém kraji tak teď vlastníme a obhospodařujeme už bezmála 64 hektarů přírodních pozemků.

Věnovali jsme se i ohroženým dřevinám v kraji. Provedli jsme zmapování 7 lokalit s výskytem tisu v Jizerských horách, přičemž se nám podařilo nalézt 77 dospělých jedinců a 104 sazenic z výsadeb z předchozích let. V našich lesních školkách čeká na výsadbu do lesů i do krajiny 2500 sazenic, v roce 2018 se jim ve spolupráci s AOPK v Liberci budeme zvýšeně věnovat, aby se tam dostaly co nejdříve.

Dáša Najmanová o Mokřadech Jablonné a nových lokalitách

Na samém závěru roku 2016 jsme rozšířili lokalitu mokřadu a lužního lesa  o další 2 ha v roce 2017 jsme pak přikoupili další přilehlý pozemek. Je jím starý náhon, který v minulosti sloužil jako černá skládka.  Pomocí bagru a dobrovolníků byl proveden částečný úklid této staré černé skládky.  Následně zde bylo vytvořeno zahloubené zimoviště pro obojživelníky a plazy. Využilo se k tomu místo s původním pískovcovým opevněním z něhož vedl podzemní kamenný kanál až do lužního lesa. Toto propojení bude sloužit jako jeden z možných přístupů do zimoviště.

V roce 2017 pokračovala na lokalitě mokřadů Jablonné pravidelná údržba tzn. celá lokalita se mozaikovitě kosila. Pravidelným kosením se snažíme dát prostor k prosazením méně dominantním druhům rostlin a tak postupně dosáhnout větší botanické rozmanitosti. Lokalitu kosíme mozaikovitě, tak aby vždy zůstala část kvetoucího palouku neposekána a  sloužila motýlům, čmelákům, včelám a dalšímu hmyzu.

Oproti předešlému roku již nebyla potřeba vytrhávat orobinec, protože pravidelným vytrháváním v předešlých letech se povedl do značné míry potlačit.

Do luk byly na jaře navráceny čmelíny. Mokřadní ještěrkovník byl doplněn o další skalničky.

V těsné blízkosti kačírkové plážičky byl umístěn nízký a však s průměrem nad 1m velký lipový špalek, který zde tvoří přírodní lavičku. 

Pokračovalo se v pravidelném monitoringu výzkumných botanických čtverců – pro plánování optimálního managementu a v získávaní potřebných povolení k realizaci revitalizaci Heřmanického potoka, který protéká lokalitou.

Také jsme zakoupili starý zchátralý dům na hrázi Mlýnského rybníka, jež máme v úmyslu do budoucna proměnit v mokřadní dům, který by měl mít široké využití.  Plánujeme vznik stálé expozice o důležitosti mokřadů a lužního lesa. Ubytování jak pro dobrovolníky, tak pro školní kolektivy, které se účastní našich environmentálních programů. Namísto brownfieldu, které jen hyzdí příjezd na lokalitu Mokřady Jablonné by došlo k opravě historické budovy a vdechnutí ji nového smysluplného života. 

Jedněmi z dalších lokalit, které plánujeme revitalizovat je lokalita Pivovarských rybníků v Liberci a mokřadní lokalita pod koupalištěm v Novém Boru s pracovním názvem Novoborská Amazonie.

U obou lokalit jsme ve fázi jednání s vlastníky pozemků, obstarávání podkladů pro budoucí revitalizace (biologické průzkumy, studie proveditelnosti, získávání finančních prostředků atd.).

Michal Řepík: "Ekovýchova v roce 2017 kvetla!"

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2017. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách – v Novém pralese s programem „Jak udělat z lesa prales?“, v Jablonném v Podještědí („Mokřad místem zkoumání“) a na lesní naučné stezce Harcov („Jizerskohorští velvyslanci“). Kromě toho jsme otevřeli i novou výukovou lokalitu v Novém Boru, v lužním lese u říčky Šporky („Džungle“). Novinkou byl i program „Příroda plná stop a znamení“ se kterým jsme na podzim navštívili především liberecké školky.

Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků vysázeli 1520 bukových sazenic v Horním Hanychově. Nezapomněli jsme ani na práci s přírodními materiály a realizovali programy s ovčí vlnou a včelím voskem.

Novinkou sezóny byly i dva příměstské tábory v Liberci zakončené zahradní slavností pro děti a rodiče.

Pedagogy jsme vzali do terénu na dva semináře – Aktivně v přírodě! a Ekovýchova v příměstské krajině, tradiční zimní rukodělný seminář na Čmeláku představil práci s pedigem.

Začali jsme chystat česko-německé programy v rámci přeshraničního projektu Zelené perly kolem Nisy.

Našich programů se v roce 2017 zúčastnilo 1645 dětí, žáků a studentů, příměstských táborů 43 účastníků a pedagogů přišlo na naše semináře 34.

Jana Pichová: "Při ohlédnutí za Čmeláčím rokem 2017 se vyplavuje vděčnost a spousta radostných vzpomínek..."

Jsme hrdí na dobrovolnické dny pro firmy, které se podařilo zrealizovat, ať už s pravidelnými nebo novými partnery. Celkem se jich zúčastnilo 244 firemních dobrovolníků, za což patří naše díky firmám LMC, DBS, ČMZRB, S.C.Johnson, ALBI, Vodafone, JCi, Hanibal a HSBC.

Další spousta dobrovolníků se zúčastnila dobrovolnických dnů pro školy, studentských praxí a akcí s potřebnými skupinami. Podařilo se zrealizovat dva letní workcampy (14denní pobyty pro zahraniční dobrovolníky) pro teenagery, kteří tak měli příležitost poznat místní přírodu, komunitu a odnést si spoustu mezinárodních přátelství. Na těchto akcích jsme spolupracovali s organizacemi INEX-SDA a Hestia. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo 224 dobrovolníků z 15 zemí světa. Nejvzdálenější dobrovolník na musel cestě k nám do Liberce překonat téměř 10 000 km!

Naše lokality si příznivci mohli prohlédnout v rámci několika exkurzí, odborných i zážitkových, v Novém pralese, Mokřadech Jablonné nebo na Orchidejové louce v Horním Maxově. Účastníci se mohli při ozvláštněných exkurzích setkat s ornitologem, botaničkou nebo odborníkem na netopýry. Díky poslednímu jmenovanému si děti na noční exkurzi v Novém Pralese pohladily živého netopýra odchyceného v lomu Velká Basa. Na exkurze dorazilo celkem 154 zájemců.

Největší loňskou akcí pořádanou pro veřejnost byl květnový Den otevřených dveří spojený s oslavou narozenin v Jablonném v Podještědí, kde se mohli návštěvníci zapojit do soutěžního mokřadního kvízu, exkurze a potkat zajímavé bytosti. Napočítali jsme okolo 300 návštěvníků a slyšeli mnoho krásných ohlasů. V rámci Léta v Jablonném jsme pro rodiny s dětmi přichystali čtyři termíny bádání v tůních a pro odvážnější dvě napínavá putování mokřady pod rouškou tmy. Obrovský ohlas zejména mezi turisty měly také podzimní sázení stromků na Ještědském hřebeni, které vyvrcholily Dnem stromů v Horním Hanychově. Na akce pro veřejnost dorazilo celkem 665 návštěvníků.

Tím ale výčet loňských aktivit nekončí. Svoji jurtu zasvěcenou Čmeláku jsme měli na Festivalu jurt v Brništi. Jurta plná informací o Čmelákovi, zařízená v meditačním duchu mezi sazenicemi našich stromků, informační stolek a zejména křesání ohně pomocí práchna byly zvídavými návštěvníky festivalu po celý den hojně okupovány. Div jsme v tom srpnovém horku nepodpálili jurtu. Zkušenosti z pořádání workcampů pro teenagery jsme měli příležitost prezentovat na setkání organizátorů workcampů pod záštitou organizace INEX-SDA. Zájemci o dobrovolnictví v libereckém regionu se s námi zase mohli setkat na Semináři dobrovolnictví v knihkupectví Fryč, který pořádala organizace Nová Akropolis. Tam se nám podařilo navázat přátelství s neziskovou organizací Dobromysl. Objevujeme se také pravidelně na dobročinných bazarech Nazdar Bazar, ať už se konaly na Tatrách, v baru Azyl nebo v Kultivaru. Díky za spolupráci na našich akcích patří také Dětskému Domovu z Jablonného v Podještědí a Parlamentu mladých.

A co že se nám vlastně s těmi letošními 1272 dobrovolníky podařilo udělat? Především ohromný kus práce pro přírodu. Sázení původních dřevin, spravování oplocenek, pletí oplocenek, odstraňování starých ochran stromků, kopání tůní, úklid a spravování chalupy, kopání odvodňovací strouhy, stavba ohniště a laviček, stavba zimoviště pro obojživelníky, pletí pláže a kosatců, pletí růžových záhonků, tvorba paletového pódia, sběr odpadků, úklid křovin, trhání křídlatky a sečení a sečení a sečení.

Malebné severočeské městečko Jablonné v Podještědí hostí unikátní lokalitu pro vzdělání i rekreaci. Příměstský mokřadní areál s tůněmi, vlhkými loukami, lužním lesem a návštěvnickou infrastrukturou se zde vyvíjí od roku 2005. Nyní ale získává nový rozměr - stane se modelovou lokalitou pro výuku o ekosystémových službách krajiny v mezinárodním projektu Zelené perly kolem Nisy. Čeští a němečtí školáci ho jako živou učebnici budou využívat až do roku 2020 díky podpoře z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Českým partnerem a současně vlastníkem a tvůrcem areálu je Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Německým partnerem je pak Mezinárodní centrum setkávání v St. Marienthalu.

Ekosystémové služby a zvláště jejich finanční oceňování jsou mezi širší veřejností málo známý koncept. Přesto mají zásadní vliv na život každého z nás a jejich absence by znamenala katastrofu.

„My lidé jsme existenčně závislí na činnosti a přínosu ekosystémů. Klimatizační efekt, zadržování vody, produkce kyslíku nebo potravin, to jsou všechno příklady ekosystémových služeb, bez kterých lidská civilizace nemůže existovat. Na druhou stranu při praktickém rozhodování lidí o podobě území se často soustředíme jen na snáze měřitelný ekonomický rozvoj a zapomínáme, že i ekosystémové služby krajiny mají svou nezpochybnitelnou hodnotu,“ vysvětluje problematiku Ing. Dagmar Najmanová, odborný pracovník pro ochranu přírody ve Čmeláku.

Čmelák se ekovýchovným vzdělávacím programům věnuje dlouhodobě a systematicky. Praktická terénní výuka na modelových lokalitách je jeho vlajkovou lodí a programy jednoznačně směřují k nastartování pozitivních změn v krajině kolem nás. V tomto duchu se chystá vést i programy o významu ekosystémových služeb.

„Na několikahodinovém programu určitě nestihneme ukázat všechny ekosystémové služby krajiny, vybereme jen několik z nich typických pro mokřad. Na těch postavíme program, tak jak jsme zvyklí. Použijeme přístup konstruktivistické pedagogiky, kde žák nedostává poznání na talíři, ale vytváří si ho postupně sám z jednotlivých prožitků, informací, výzkumů a pozorování. Všechno děláme prakticky, na vlastní kůži, aktivně. Bez přímého kontaktu účastníků našich programů s přírodou bychom nemohli čekat, že se jejich myšlení posune směrem k citlivosti k ní a její ochraně,“ popisuje programy Mgr. Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka. Jako velkou výhodu mezinárodního projektu pak vidí možnost vzájemných náslechů a připomínkování vzniklých programů oběma projektovými partnery.

Mezinárodní spolupráce však nebude probíhat jen na úrovni žákovských kolektivů. Součástí projektu jsou i setkání dospělých na konferencích a odborných exkurzích.

„Na 28. 2. jsme k začátku projektu přichystali konferenci Mokřady v příhraničí v německém St. Marienthalu. Čeští i němečtí lektoři představí mokřady z různých pohledů, nebude chybět ani přednáška o ekosystémových službách,“ zve na veřejný úvod projektu Mgr. Daniela Fialová, ředitelka Čmeláka. Účast na konferenci je zdarma. Vítáni jsou jak účastníci z řad praktické ochrany přírody a státní správy či samosprávy, tak i pedagogové škol a lektoři center ekologické výchovy. Odborné exkurze na přírodovědně zajímavé lokality budou následovat v průběhu projektu a včas se objeví na webových stránkách organizace.

Jak se do projektu zapojit

Pokud máte zájem zapojit se svou školou do česko-německého projektu nebo vyslat pracovníka na odbornou konferenci či exkurzi kontaktujte koordinátora projektu Michala Řepíka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 749 344.        

Mokřady Jablonné – Místo, kde to žije

Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem neziskové organizace Čmelák – Společnost přátel přírody z. s. Od roku 2005 tato největší severočeská nezisková ekologická organizace revitalizuje Mokřady Jablonné v duchu svého motta „pro lidi, pro přírodu“. Ze zanedbané plochy s černými skládkami na okraji historického centra města Čmelák vytvořil malebné místo. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové, zároveň jsou mokřady vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku. Dnes v mokřadech najdete soustavy tůní, dřevěné chodníčky, lavičky, naučné cedule pro návštěvníky, ale také ještěrkovník, hadník, sovník nebo netopýří budky pro zvířecí obyvatele mokřadu. Mokřady Jablonné tak slouží přírodě i lidem.  Na lokalitě probíhají vzdělávací programy pro školy, exkurze pro veřejnost i dobrovolnické akce na pomoc přírodě. Více na www.mokradyjablonne.cz.


Dne 14. února 2017 se v sídle Čmeláka na adrese Švermova 32, Liberec - Františkov koná workshop nejen pro pedagogy, jehož cílem je účastníkům nabídnout jednoduché nápady při méně tradiční tvorbě z papíru, které je možné poté uplatnit ve vlastní výuce. Všichni účastníci si odnesou vlastnoručně vyrobená květinová díla.

Tento seminář je určen především pro pedagogy pracovního vyučování a rukodělných činností všech typů základních škol. V případě zájmu však rádi uvítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Workshop bude lektorovat Květa Merklová, pracovnice sociálně terapeutických dílen Domova Maxov.

Účastnický poplatek je 150,- Kč a zahrnuje lektorné, materiál a drobné občerstvení.

Leták k dispozici zde.

Na začátku našeho projektu INTERREG „Zelené perly kolem Nisy“ č. 100283934, který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, bychom Vás rádi pozvali na bezplatné slavnostní zahájení ve středu 28. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 do Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu (www.ibz-marienthal.de/cs/).

Připravili jsme pro Vás následující program:

do 12.00 příjezd, káva na uvítanou
12.00 Uvítání, představení projektu „Zelené perly kolem Nisy“ a idejí ke spolupráci Georg Salditt, IBZ St. Marienthal
12.15 Protipovodňové koncepce, integrovaná strategie pro Sasko Herr Fritze, Betriebsleiter Spree/Neiße Landestalsperrenverwaltung Sachsen
12.45 Zarůstání mokřadů dřevinami - jak mu čelit? Příklad nivy Horní Lužnice RNDr. David Pithart CSc., Beleco z.s.
13.30 Oběd
14.15 Jablonné v Podještědí: Ze skládky oáza života - proces krajinných úprav se zapojením veřejnosti, tvorba společného veřejného prostoru pro lidi a přírodu Ing. Dagmar Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.
14.30 Útočiště pro žáby a obojživelníky – iniciativa Spolku péče o krajinu a města Olbersdorfu Andy Paul, Landschaftspflegeverband
14.50 „Prameny spojují“ Výzkum pramenů a pramenných oblastí na obou stranách hranice Dr. Matthias Kändler IHI Zittau /TU Dresden a Technická univerzita v Liberci
15.15 Káva
15.30 Ekonomické hodnocení funkce mokřadů, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí nad Labem
16.00 Revitalizace malých vodních nádrží Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16.30 Návrat bobrů Alexander Wünsche, Landratsamt Görlitz
17.00 Shrnutí, možnosti spolupráce a další kroky Georg Salditt, IBZ St. Marienthal

Změny vyhrazeny!

Tato konference je určena především projektantům v oblasti mokřadní infrastruktury, praktickým terénním pracovníkům, pedagogům a lektorům v oblasti environmentálního vzdělávání. Konference je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a účast je tedy bezplatná.

Prosíme o vaše přihlášky na níže uvedený kontakt nejpozději do 19. 2. 2018, abychom mohli akci správně naplánovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na koordinátora projektu: Michal Řepík, tel.: 777 749 344, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci.“ Co vlastně znamená mitigace jsme se zeptali koordinátora tohoto projektu Jiřího Antla: „Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů,…) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost,“ říká odborník ze spolku Čmelák Jiří Antl.

Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale i aktivně ji zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků.

Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat,“ upozorňuje Jiří Antl.