Slavnostní zahájení projektu Zelené perly kolem Nisy (č. 100283934), který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, proběhlo zdařile.

Na účastníky konference z obou zemí čekaly inspirativní přednášky, na nichž se dobře ukázalo, jak širokým a současně různé obory propojujícím tématem jsou mokřady a jejich funkce v krajině.

Po úvodu Georga Salditta z Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu následovala přednáška pana Fritze o protipovodňových koncepcích v Sasku a jejich realizacích v terénu. O zarůstání mokřadů dřevinami následovaném úbytkem biodiverzity a možném řešení této situace mluvil David Pithart z neziskové organizace Beleco. z.s. Za Čmeláka – Společnost přátel přírody z. s. vystoupila Dagmar Najmanová s příspěvkem o přerodu zanedbané zámecké zahrady v Jablonném v Podještědí na mokřadní park plný života. O dalším z přeshraničních projektů, který aktivizuje studenty k práci v terénu na příkladu zkoumání pramenů na obou stranách hranice, vystoupili společně zástupci Technické univerzity v Drážďanech a Technické Univerzity v Liberci. Ve městě Olbersdorfu vzniklo úpravou původně zatrubněného toku krásné místo pro lidi i přírodu. Promluvil o tom pan Paul ze Spolku péče o krajinu. Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb na příkladu povodí vodní nádrže Želivka přednesl pan Seják z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. O správném managementu malých vodních nádrží, tak aby splňoval požadavky ochrany přírody mluvil, pan Farský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pobočky Liberec. Konferenci zakončil příspěvek o návratu bobrů do povodí Nisy, jejich ochraně i případných konfliktech se zájmy člověka, který přednesl pan Wünsche z Landratsamt Görlitz.

 

Poděkování patří tlumočníkům za jejich práci i našemu projektovému partnerovi – IBZ za dokonalou organizaci. V rámci projektu Zelené perly kolem Nisy nás čekají ještě odborné exkurze a minimálně jedna další přírodovědná konference.