Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci.“ Co vlastně znamená mitigace jsme se zeptali koordinátora tohoto projektu Jiřího Antla: „Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů,…) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost,“ říká odborník ze spolku Čmelák Jiří Antl.

Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale i aktivně ji zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků.

Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat,“ upozorňuje Jiří Antl.